Filters

Search for: [Description = Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania zeolitów w reaktorze, obejmujący następujące kroki\: a\) wprowadzenie do reaktora wody, b\) wprowadzenie do reaktora NaOH, korzystnie w formie granulek, c\) wprowadzenie do reaktora popiołu lotnego, d\) podgrzanie mieszaniny wody, NaOH i popiołu lotnego w reaktorze do temperatury od 60°C do 90°C, korzystnie od 75°C do 80°C, e\) prowadzenie reakcji syntezy zeolitów w reaktorze przez czas od 12 do 72 godzin, korzystnie od 24 do 36 godzin, f\) usunięcie produktu kroku e\) z reaktora i oddzielenie materiału zeolitowego od roztworu wodnego NaOH. Rozwiązanie charakteryzuje się tym, że w kroku \(e\) mieszaninę reakcyjną w reaktorze naprzemiennie miesza się za pomocą mieszadła oraz wypompowuje się z reaktora i ponownie do niego wprowadza za pomocą pompy. Wynalazek obejmuje także urządzenie do realizacji powyższego sposobu wytwarzania zeolitów.]

Number of results: 1

items per page

Franus, Wojciech. Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

2017 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information