Title:

Sposób zwiększania sztywności eksploatowanych warstw bitumicznych nawierzchni drogowych : opis patentowy nr 196375

Oryginal title:

PL 196375 B1

Creator:

Kukiełka, Jan ; Kukiełka, Jerzy

Description:

Sposób zwiększania sztywności eksploatowanych warstw bitumicznych nawierzchni drogowych, znamienny tym, że pakiet niedostatecznie stabilnych warstw bitumicznych, licząc od powierzchni jezdni do spągu ostatniej niestabilnej warstwy, frezuje się na zimno za pomocą sprzętu używanego do recyklingu głębokiego, a uzyskany destrukt rozdrabnia się mechanicznie, miesza się w mieszalniku z przygotowaną wcześniej zaprawą cementowo-piaskową, wykonaną z szybkowiążącego cementu, najkorzystniej klasy 52,5 MPa, o wilgotności 0,4 ≤ w/c ≤ 0,7, przy czym ilość cementu w stosunku do piasku c wagowo wynosi 0,5-1,0, a uzyskana mieszanka układana jest, zagęszczana i poddawana pielęgnacji przez okres dłuższy niż 24 godziny znanymi sposobami, następnie na tej podbudowie wykonuje się nową warstwę wiążącą z betonu asfaltowego i warstwę ścieralną lub w uzasadnionych przypadkach tylko nową warstwę ścieralną.

Publisher:

Politechnika Lubelska

Contributor:

Skrynicki, Wiesław. Oprac. ; Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Date:

Zgłoszono 06.12.1999. ; Zgłoszenie ogłoszono 18.06.2001 BUP 13/01. ; Opublikowano 31.12.2007 WUP 12/07. ; 2013 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 337047 (A1) 18.06.2001. ; Nr zgłoszenia: 337047.

Coverage:

E01C 23/00 (2006.01) Int.Cl. ; E01C 21/00 (2006.01) Int.Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj