Filters

Search for: [Description = Sposób zwiększania sztywności eksploatowanych warstw bitumicznych nawierzchni drogowych, znamienny tym, że pakiet niedostatecznie stabilnych warstw bitumicznych, licząc od powierzchni jezdni do spągu ostatniej niestabilnej warstwy, frezuje się na zimno za pomocą sprzętu używanego do recyklingu głębokiego, a uzyskany destrukt rozdrabnia się mechanicznie, miesza się w mieszalniku z przygotowaną wcześniej zaprawą cementowo\-piaskową, wykonaną z szybkowiążącego cementu, najkorzystniej klasy 52,5 MPa, o wilgotności 0,4 ≤ w\/c ≤ 0,7, przy czym ilość cementu w stosunku do piasku c wagowo wynosi 0,5\-1,0, a uzyskana mieszanka układana jest, zagęszczana i poddawana pielęgnacji przez okres dłuższy niż 24 godziny znanymi sposobami, następnie na tej podbudowie wykonuje się nową warstwę wiążącą z betonu asfaltowego i warstwę ścieralną lub w uzasadnionych przypadkach tylko nową warstwę ścieralną]

Number of results: 1

items per page

Kukiełka, Jan Kukiełka, Jerzy Skrynicki, Wiesław. Oprac. Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 06.12.1999.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information