Filters

Search for: [Description = Sposób wytwarzania szeregowego układu pojemność\-indukcyjność do układów scalonych, na płytce podłożowej z krzemu, poddanej wcześniej wszystkim operacjom technologicznym wymaganym do wykonania układu scalonego polega na tym, że wykonuje się naniesienie rozpylaniem jonowym warstwy materiału o składzie FeCoZr\)62,7\(CaF2\)37,3 w atmosferze argonu i tlenu w zakresie ciśnień argonu od 10ˉ² Pa do 10ˉ¹ Pa oraz tlenu w zakresie ciśnień od 10ˉ² Pa do 10ˉ¹ Pa, a następnie wykonuje się wygrzewanie stabilizujące w temperaturze 150°C, w czasie 10 \- 20 minut.]

Number of results: 1

items per page

Tomasz Kołtunowicz Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

2016 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information