Filters

Search for: [Description = Sposób pomiaru wilgotności ciał stałych, sypkich, polegający na pomiarze rezystancji lub napięcia badanej próbki, znamienny tym, że dokonuje się pomiaru dwóch rezystancji próbki zawilgoconej, rezystancji powierzchniowej pomiędzy elektrodami przyłożonymi do powierzchni próbki i rezystancji skrośnej próbki pomiędzy elektrodami cylindrycznymi,przy czym przy obu pomiarach próbka pozostaje pod jednakowym ciśnieniem, ustala się iloraz mierzonych rezystancji charakterystyczny dla zawartości wilgoci. Urządzenie do pomiaru wilgotności ciał stałych, sypkich składające się z układu pomiarowego z komputerem z urządzeniami perferyjnymi i z sondy, znamienne tym, że sonda posiada dwa rodzaje elektrod pierścieniowe i cylindryczne, przy czym elektrody te połączone są parami z układem pomiarowym]

Number of results: 1

items per page

Burek, Rudolf Mucha, Janina Burek, Joanna Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 31.08.1988.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information